Our goal is to help you keep your most important asset – your employees – safe, and out of harm’s ways.

»ključ do uspeha na poslovni poti«.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varnost in zdravje pri delu je ena od temeljnih (bistvenih) komponent uspešnega podjetja. Za dolgoročno rast in razvoj družbe je potrebno strokovna in kvalitetna ureditev področja.  

Dovolite, da vam uredimo področje varnosti in zdravja pri delu ter ob tem na nas prenesete del odgovornosti,

Ker:

 • Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu je precej obsežna in zahteva veliko časa in znanja za ureditev tega področja.

V vašem podjetju se:

 • Osredotočite na izvajanje vašega osnovnega poslanstva, nam pa prepustite skrb za ureditev področja varnosti in zdravja pri delu za vaše podjetje.

Kajti:

 • S kvalitetno izvedbo strokovnih nalog varstva pri delu se zmanjša možnost možnosti poškodb pri delu, tožb, odškodninskih zahtevkov, regresnih zahtevkov in s tem neskončnega pravdanja po sodiščih.

Na koncu se:

 • Odgovornost delavca za storjeno škodo presoja mnogo manj strožje, kot odgovornost delodajalca za škodo delavcu.

Kot podjetje z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog Varnosti in zdravja pri delu Izvajamo naslednje strokovne storitve:

 

 1. Izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja
 2. Usposabljanje delavcev za varno delo (SPLOŠNO, TGM, VILIČAR, DVIŽNE KOŠARE, GRADBENI ŽERJAV, AVTODVIGALA, MOSTNA DVIGALA, itd.)
 3. Pregled in preizkus delovne opreme( stroji v proizvodnji, delavnici, viličarji, dvigala, stroji težke gradbene mehanizacije, itd)
 4. Izdelovanje navodil za varno delo, pisnih dogovorov, programov varnostnih ukrepov in letnih poročil
 5. Izdelava programov promocije zdravja
 6. Izdelava internih aktov o politiki preprečevanja nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnih mestih
 7. Izdelava Pravilnika o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepovedi uporabe nedovoljenih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopkih za ugotovljanje njihove prisotnosti pri delodajalcu
 8. Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu
 9. Reševanje regresnih zahtevkov
 10. Sodelovanje pri izdelavi programov poučevanja za delavce, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in pri izvajanju poučevanja teh delavcev.
 11. Poročanje pristojnim organom nadzora o začetku del podjetij, o začetku del katerekoli enote ter o začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih del; o hujših poškodbah pri delu, kolektivnih poškodbah, smrtnih primerih in o ugotovljenih poklicnih boleznih ter o vsakem pojavu, ki lahko povzroči nevarnost za življenje ali zdravje delavcev pri delu
 12. Spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkrivamo vzroke zanje in pripravljamo poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 13. Organiziranje varnosti in zdravja pri delu za opravljanje del z drugimi organizacijami in delodajalci na skupnem delovišču;
 14. Sodelovanje v imenu naročnika:
  *s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva*z organi nadzora (inšpekcija), tožilstvo, policija in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
 15.  Celovito izvedbo z zakonom predpisanih strokovnih nalog in skrb nad tekočim izvajanjem ob fiksnem mesečnem znesku
 16. Svetovanje